POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.solpharm.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 
2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest SOLPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Markach (05-270), ul. Zakątek 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118774, o kapitale zakładowym 445.500 PLN, NIP: 1132389745, REGON: 015174398, zwana dalej SOLPHARM SP. Z O.O.. Numer BDO – 000034692.
 
3. Dane osobowe zbierane przez SOLPHARM SP. Z O.O. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 
4. SOLPHARM SP. Z O.O. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
 
 
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 
1. SOLPHARM SP. Z O.O. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
 
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 
a) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 
b) korzystania z usługi formularza „zgłoś działanie niepożądane” w celu zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego” – Podstawa prawna przetwarzania – dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L159 z dnia 20 czerwca 2012 r.). Podstawa prawna przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 
c) korzystania z usługi formularza ” zgłoś poważny incydent” w celu zgłoszenia poważnego incydentu – Podstawa prawna przetwarzania: dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 48 ustawy o wyrobach medycznych i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 
3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
 
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.
 
4. W przypadku skorzystania z usługi formularza „zgłoś działanie niepożądane”, Użytkownik może podać następujące dane:
 
a) imię i nazwisko;
b) imię i nazwisko dziecka lub innej osoby, której dotyczy zgłoszenie;
c) informacje o pacjencie w tym: data urodzenia, wiek, płeć, masa ciała, wzrost;
d) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
e) rodzaj wykonywanego zawodu medycznego (dotyczy osób wykonujących zawody medyczne);
f) adres e-mail;
g) numer telefonu;
h) informacje o działaniu niepożądanym w tym: rodzaj objawów, klasyfikacja działań niepożądanych, informacja o ciąży w trakcie przyjmowania leku;
i) informacje o stosowanych lekach w tym: nawa leku, dawkowanie, droga podania leku, data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania leku, przyczyna przyjmowania leku;
j) informacje dodatkowe w tym: wcześniejsze reakcje na lek, alergie, inne choroby, wyniki badań dodatkowych.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po wygaśnięciu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 520/2012).

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 10 ust. 3. ustawy z dnia 14 października 2018 r. o produktach kosmetycznych, czyli nie dłużej niż rok od zakończenia weryfikacji zgłoszenia działania niepożądanego.
 
5. W przypadku skorzystania z usługi formularza ” zgłoś poważny incydent”, Użytkownik może podać następujące dane:
 
a) Informacje o zgłaszającym poważny incydent:
  a. status;
  b. imię i nazwisko;
  c. adres e-mail;
  d. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
  e. Państwo;
  f. numer telefonu/fax.

 

b) informacje o wytwórcy:
  a. nazwa wytwórcy;
  b. adres e-mail;
  c. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
  d. Państwo;
  e. numer telefonu/fax.
 
c) Informacje o autoryzowanym przedstawicielu:
  a. nazwa autoryzowanego przedstawiciela;
  b. adres e-mail;
  c. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
  d. Państwo;
  e. numer telefonu/fax.
 
d) informacje o dostawcy wyrobu:
  a. nazwa dostawcy wyrobu;
  b. adres e-mail;
  c. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
  d. Państwo;
  e. numer telefonu/fax.
 
e) Informacje o wyrobie w tym: nazwa handlowa, model lub numer katalogowy, numer(-y) seryjny(-e) i/lub numer(-y) serii/partii, numer wersji oprogramowania (jeżeli dotyczy), data produkcji i ważności (jeśli dotyczy), data wszczepienia/usunięcia implantu, okres, przez który implant pozostawał wszczepiony (jeżeli nie są znane dokładne daty implantacji lub jego usunięcia, wyposażenie/towarzyszące wyroby (jeżeli dotyczy);
 
f) Informacje o poważnym incydencie w tym: numer referencyjny zgłoszenia nadany przez świadczeniodawcę, jeżeli dotyczy, data przesłania zgłoszenia incydentu do wytwórcy/autoryzowanego przedstawiciela/dostawcy, data wystąpienia incydentu, miejsce wystąpienia poważnego incydentu, opis incydentu, liczba pacjentów, których dotknął incydent, liczba wyrobów, których dotyczył incydent, osoba posługująca się wyrobem w chwili incydentu, określenie użycia wyrobu, skutki dla pacjenta, działania zaradcze/lecznicze związane z opieką nad pacjentem podjęte przez świadczeniodawcę, wiek pacjenta w czasie incydentu, jeżeli dotyczy, płeć, jeżeli dotyczy, masa ciała w kilogramach, jeżeli dotyczy.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 
6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 
7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 
8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 
9. Przekazanie danych osobowych do SOLPHARM SP. Z O.O. jest dobrowolne.
 
 
§ 2 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Informacja o leku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informuję, że:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SOLPHARM SP. z o. o. z siedzibą w Markach, 05-270, przy ul. Zakątek 1
 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane na adres e-mailowy lub za pośrednictwem infolinii informacji o leku.
 
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), RODO – zgoda osoby której dane dotyczą. Dane będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych podmiotom obsługującym Administratora lub jego podwykonawcom oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie wymiany korespondencji, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od daty wpływu zapytania.
 
4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 
 
§ 3 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla osób uprawnionych do wystawiania recept
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Solpharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach, ul. Zakątek 1, 05-270 Marki.
 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w dwóch celach:
 
a) rozpowszechniania bezpłatnych próbek leków i wynikającego z tego faktu obowiązku Administratora do ewidencji przekazanych próbek produktów leczniczych. Podanie tych danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Prawo Farmaceutyczne z 6.09.2001 r. z późniejszymi zmianami (m.in. art. 54 ust.3) oraz rozporządzenie MZ w sprawie reklamy produktów leczniczych z 21.11.2008 r.
 
b) przekazywania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych osobom uprawnionym do wystawiania recept. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w celu opisanym w puncie 2 a) jest ustawa Prawo Farmaceutyczne z 6.09.2001 r. z późniejszymi zmianami (m.in. art. 54 ust.3) oraz rozporządzenie MZ w sprawie reklamy produktów leczniczych z 21.11.2008 r. i wynikający z niej obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO).
 
4. Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu opisanym w punkcie 2 b) jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO), polegający na przekazywaniu materiałów edukacyjnych i informacji naukowych o oferowanych produktach leczniczych osobom uprawnionym do wystawiania recept.
 
5. Pozyskane od Pani/Pana dane mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 
8. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan:
 
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
d) prawo do żądania usunięcia danych przetwarzanych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
f) możliwość wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 
9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 
 
§ 4 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 
1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta SOLPHARM SP. Z O.O. przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom SOLPHARM SP. Z O.O. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 
a) Podmioty przetwarzające. SOLPHARM SP. Z O.O. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie SOLPHARM SP. Z O.O.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 
b) Administratorzy. SOLPHARM SP. Z O.O. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.
 
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
 
a) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez SOLPHARM SP. Z O.O. tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić SOLPHARM SP. Z O.O. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 
b) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez SOLPHARM SP. Z O.O. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 
4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 
5. W przypadku skierowania żądania SOLPHARM SP. Z O.O. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
 
§ 5 Mechanizm cookies, adres IP
 
1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez SOLPHARM SP. Z O.O. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez SOLPHARM SP. Z O.O. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 
2. SOLPHARM SP. Z O.O. wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.
 
3. SOLPHARM SP. Z O.O. wykorzystuje cookies własne w celu:
 
a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 
4. SOLPHARM SP. Z O.O. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 
a) prezentacji na stronach informacyjnych Serwisu mapy wskazującej lokalizację biura SOLPHARM SP. Z O.O., za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 
b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 
6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
e) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
f) przeglądarka Opera.
 
7. SOLPHARM SP. Z O.O. może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez SOLPHARM SP. Z O.O. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 
8. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SOLPHARM SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 
 
§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą
 
1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 
a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił SOLPHARM SP. Z O.O..
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez SOLPHARM SP. Z O.O. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem SOLPHARM SP. Z O.O. może świadczyć jedynie za zgodą.
 
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
 
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli SOLPHARM SP. Z O.O. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług SOLPHARM SP. Z O.O., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i SOLPHARM SP. Z O.O. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.
 
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
 
a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu SOLPHARM SP. Z O.O. podlega;
  f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, SOLPHARM SP. Z O.O. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega SOLPHARM SP. Z O.O.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług SOLPHARM SP. Z O.O., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
 
a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. SOLPHARM SP. Z O.O. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 
b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
 
  a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas SOLPHARM SP. Z O.O. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.
 
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
 
a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
 
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
 
a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.
 
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 
a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 
8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, SOLPHARM SP. Z O.O. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – SOLPHARM SP. Z O.O. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 
9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 
10. Użytkownik ma prawo żądać od SOLPHARM SP. Z O.O. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.
 
11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 
 
§ 7 Zmiany Polityki Prywatności
 
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym SOLPHARM SP. Z O.O. poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@solpharm.pl
 
3. Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2023 r.

 

Newsletter

Dołącz do naszych nowości!

Zapisanie się do Newslettera oznacza, iż akceptujesz Politykę Prywatności.

© 2024 · vepsoe.eu